# طنز
شد حسابت ز کلّ خلق جدا آدمی غبطه می خورد به شما خوش به حالت! زیارتت مقبول! مشهدی "چاوز"! التماس دعا!
/ 25 نظر / 16 بازدید