گرگ بیابان

- شما چه نسبتی با بیمار دارید؟

- من... نگرانشم...

 

RSS Feed

Wolf of Desert