گرگ بیابان

خلقت با ما کاری کرده، شبیه کاری که پلیس راهنمایی و رانندگی ایران با راننده ها می کند. اگر تصادف، خسارتی باشد ولی نه در حدی که ماندن پلیس در صحنه و کشیدن کروکی و برآورد خسارت، بصرفد، افسر از هر دو طرف مدارکشان را می گیرد، یک نگاهی می اندازد، مدارک هر راننده را می دهد دست آن دیگری، می گوید: «خودتان با هم توافق کنید»، خودش را به نشنیدن می زند و صحنه را ترک می کند و کاملا قابل حدس است که از این جا به بعد چه مهلکه پر آب چشم و بلکه پر خون و خشمی برپا می شود.

حالا خلقت هم یک بخش مهمی – کم یا زیاد – از احتیاجات زن و مرد را گذاشته پیش آن دیگری. از احتیاجات عاطفی و روانی گرفته تا جسمانی و فیزیکی. بعد هم قرار شده نیمی از دنیا، با نیم دیگر توافق کنند. تازه اگر آن نیمه گم نشده باشد! یک بساط فتنه خیز لاینحل ازلی – ابدی، به وسعت کره خاکی.

 

RSS Feed

Wolf of Desert