گرگ بیابان

بی هیچ مقدمه چینی، راننده میانسال ِ مشکی ِ امام حسین پوشیده، آه کشان درآمد که: «آقا، ما یه اشتباهی کردیم انقلاب کردیم، شمام یه اشتباهی کنید انقلاب کنید»...

 

RSS Feed

Wolf of Desert