گرگ بیابان

خیلی وقت ها در این «مداحی»ها، «مدح»ی نمی بینم؛ گاهی بیشتر از آن که ثناگویی و روایت عزت و حماسه باشد، ناله و نفرین و تظلم است. حالا یا اسمش را باید عوض کرد، یا رسمش را، یا ما توقعمان را.

 

RSS Feed

Wolf of Desert