گرگ بیابان

مداح می خواند، جماعت هم دَم گرفته اند: «سگ علمدارم، سگ علمدارم»... مسلمان، علمدار مردِ میدان می خواهد، مردِ عزتمندِ پای کار می خواهد، سگ به چه کارش می آید؟ آدم باشیم به صرفه تر نیست؟ هم به درد خودمان و اهل و اطرافیان بیشتر می خورد هم به درد علمدار.

 

RSS Feed

Wolf of Desert